Welkom bij Horé-Plaza! Wegens grote inkoop continu scherpe aanbiedingen!

Bel 079 - 331 39 97.

Algemene Voorwaarden Horé-Plaza

Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van goedkeuring van de directie, omissies en typefouten.

Overeenkomsten

Al onze overeenkomsten worden tot stand gebracht na onze uitdrukkelijke aanvaarding, welke blijkt uit schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden ingediend. Deze moeten door ons op boven gemelde wijze te worden aanvaard.

Overmacht

Wij zijn gerechtigd de uitvoering van onze verplichting op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. Wij verstaan onder overmacht een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkheidshalve niet te verwachten was en buiten onze invloed ligt. Bijv.overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht bij de fabrikant dan wel bedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor levering van de producten.

Levertijd

Afgesproken levertijden zijn louter indicatief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Transportkosten

Tenzij anders is overeengekomen zullen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van de opdrachtgever zijn. Verpakkingen worden in rekening gebracht en kunnen niet worden geretourneerd.

Reclames

Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoerdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder of opdrachtgever aan ons worden gemeld. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd na dat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. Na verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

Garantie

Tenzij anders wordt afgesproken geven wij 3 maanden garantie op onze artikelen, dit alleen op onderdelen. Arbeid en eventuele voorrijdkosten zijn hierbij niet inbegrepen. Als bij levering van gebruikte artikelen is afgesproken "Gezien en goed bevonden" zal binnen 8 dagen moeten worden gereclameerd. Daarna zal er geen garantie meer worden verleend. Op koel en vries apparatuur welke zelf worden meegenomen zal eerst worden getoond dat deze goed werken daarna vervalt de garantie. In geval van garantie zullen wij er alles aan doen de storing op te lossen al dan niet een vervangend apparaat aanbieden. Wij retourneren nooit geld.

Aansprakelijkheid

Wij beperken onze aansprakelijkheid tot schade die door de opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van ons en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zicht desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het factuurbedrag te zake de opdracht. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het op grond van de verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Betaling

Tenzij anders afgesproken dient de betaling te geschieden voor of bij aflevering. Wij zijn gerechtigd alvorens te leveren zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien wij genoodzaakt zijn onze vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle kosten van incasso inclusief de kosten voor advocaat, deurwaarder of incassobureau voor rekening van de opdrachtgever. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Wij zijn gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, welke zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor de aflevering, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien wij dit doen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht moet worden gebruikt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven, ook na aflevering, ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of demontage. Aanbetalingen verricht bij opdracht of voor aflevering zullen bij annulering te allen tijde aan Horé-Plaza vervallen.

Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door een bevoegd kantonrechter.