Welkom bij Horé-Plaza! Wegens grote inkoop continu scherpe aanbiedingen! Bel 079 - 331 39 97.

Algemene Voorwaarden Horé-Plaza

Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Horé-Plaza: verkoper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Bedrijf: koper, de onderneming die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst

(op afstand) aangaat met de verkoper; 1.Consument: koper, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf eneen overeenkomst (op afstand) aangaat met de verkoper; BW: Burgerlijk Wetboek;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper en bedrijf gebruik kunnen maken van hunherroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van deovereenkomst;

Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de verkoper en de koper;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkopergeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Horé-Plaza;

Vestigingsadres: De Werven 6, 2731AZ, BENTHUIZEN;

E-mailadres: [email protected] 

Telefoonnummer: 079-3313997;

KvK-nummer: 74529765;

BTW nummer: NL8599.37.033.B01;

IBAN / rekeningnummer: NL29 RABO 0132 3344 02.

 

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke gesloten worden met verkoper gevestigd te Benthuizen, hierna te noemen de verkoper.

Algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing. Conform artikel 6:225 lid 3 BW zijn de algemene voorwaarden van de verkoper telkens van toepassing.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten 1.

indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing hiervan.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de verkoper bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de verkoper bindend.

 

ARTIKEL 4: AANBOD

1. Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van verkoper zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn

voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de koper aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

4. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- De prijs excl. belastingen;

- De eventuele kosten van verzending;

- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; - Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;

- De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;

- De manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- De gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

- De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 5: OFFERTE

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld:

- De roerende zaak en/of dienst;

- De prijs (excl. BTW);

- De wijze waarop de prijs wordt berekend;

- Het moment en de wijze van betaling;

- Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;

- Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de koper verstrekt.

3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.

 

ARTIKEL 6: PRIJZEN

1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld afkomstig zijn, is de verkoper gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de verkoper worden uitgegeven en in werking treden, dan is de verkoper gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de koper in rekening te brengen.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3. In afwijking van lid 1 kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. In afwijking van lid 1 kan verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6. Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient verkoper de koper daarvan op de hoogte te stellen. De koper heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij verkoper aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.

Verkoper is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.

7. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de koper geen rechten ontlenen.

8. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft verkoper recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 7: OVEREENKOMSTEN 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De verkoper zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

- het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper met klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, - dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

- de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al - aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

8. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door verkoper schriftelijk is bevestigd.

9. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met verkoper te geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.

 

ARTIKEL 8: INSCHAKELING VAN DERDEN

De verkoper is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES

1. De koper kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De koper kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

 

ARTIKEL 10: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Tenzij anders is overeengekomen zullen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van de koper zijn. Verpakkingen worden in rekening gebracht en kunnen niet worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

1. Alle door de verkoper verhandelde goederen mogen uitsluitend worden verhandeld in de originele van de verkoper zijn leverancier afkomstige verpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan.

2. De door de verkoper verhandelde goederen mogen zonder schriftelijke door de verkoper c.q. door zijn leverancier verleende toestemming, niet worden gebruikt als toegift en niet gezamenlijk met andere artikelen tegen een totaalprijs worden aangeboden of geleverd.

3. De voor enig goed vastgestelde verkoopprijs of minimum verkoopprijs mag niet afwijken door het geven van enige korting, tenzij deze door de verkoper c.q. zijn leverancier schriftelijk of bij publicatie is toegestaan.

4. De afnemer zal de verkoper voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete betalen van ƒ 1.000,00 of € 455,00 onverminderd zijn recht om volledige schadevergoeding te vorderen en in een zodanig geval aanvaarden dat de verkoper te zijner keuze het recht zal hebben gesloten overeenkomsten te annuleren of ontbonden verklaren en/of de afnemer van verdere levering uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding zijnerzijds.

 

ARTIKEL 12: HERROEPINGSRECHT

1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 13: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 14: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

-die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper;

-die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

-die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;

-voor losse kranten en tijdschriften;

- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

-betreffende weddenschappen en loterijen.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

ARTIKEL 15: VERPLICHTINGEN KOPER TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE EN RETOURNEREN

1. Verkoper beperkt zijn aansprakelijkheid tot schade die door de koper is geleden als gevolg van opzet of schuld van ons en overigens met inachtneming van het hierna volgende.

Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie door welke oorzaak ook ontstaan.

3. Verkoper dient zicht desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het factuurbedrag te zake de opdracht. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het op grond van de verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

4. Tenzij anders wordt afgesproken geven wij 3 maanden garantie op onze artikelen, dit alleen op onderdelen. Arbeid en eventuele voorrijdkosten zijn hierbij niet inbegrepen.

5. Als bij levering van gebruikte artikelen is afgesproken "Gezien en goed bevonden" zal binnen 8 dagen moeten worden gereclameerd. Daarna zal er geen garantie meer worden verleend. Op koel en vries apparatuur welke zelf worden meegenomen zal eerst worden getoond dat deze goed werken daarna vervalt de garantie.

6. In geval van garantie zullen wij er alles aan doen de storing op te lossen al dan niet een vervangend apparaat aanbieden. Wij retourneren nooit geld.

7. Voordat een product geretourneerd wordt, dient u altijd vóóraf contact op te nemen met verkoper binnen 14 dagen na leveringsdatum.

 

ARTIKEL 17: BETALING

1. Tenzij anders afgesproken dient de betaling te geschieden voor of bij aflevering. Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren zekerheid te verlangen van de koper voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

2. Indien verkoper genoodzaakt is onze vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle kosten van incasso inclusief de kosten voor advocaat, deurwaarder of incassobureau voor rekening van de opdrachtgever, zie artikel 21.

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 18: RECLAMES

1. De koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan en deze grondig te inspecteren op kwantiteit. Indien de koper fouten constateert, dient de koper de verkoper binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de verkoper. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na  ontvangst   van    de   goederen  aan   de   verkoper   te   worden   gemeld.

2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de verkoper is kenbaar gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen, en vervalt het recht op reclame.

3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. De verkoper dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, op straffe van het recht op reclame. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

4. Indien de reclame naar het oordeel van de verkoper juist is, zal de verkoper hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

ARTIKEL 19: OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de verkoper bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. In geval nakoming van datgene waartoe de verkoper krachtens de met de koper gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de verkoper, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de verkoper ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de verkoper, is de verkoper gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de koper gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de koper gehouden aan diens verplichtingen jegens de verkoper tot aan dat moment te voldoen.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar of oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval in het bedrijf of in de middelen van vervoer van de verkoper of derden of andere voorvallen; natuurverschijnselen, waaronder begrepen stormschade, verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer naar de verkoper of de koper, import- en exportverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

4. Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover de verkoper in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de koper, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de verkoper verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 20: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.Alle producten blijven, ook na aflevering, eigendom van verkoper totdat zij volledig zijn betaald.

2. Koper is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of demontage.

3. Aanbetalingen verricht bij opdracht of voor aflevering zullen bij annulering te allen tijde aan verkoper vervallen.

 

ARTIKEL 21: INCASSOKOSTEN

1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met De verkoper gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de koper.

2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.

3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan De verkoper deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen.

4. De verkoper geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.

 

ARTIKEL 22: ANNULERING EN ONTBINDING

A. De koper doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W.

of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

- Annulering door de koper dient schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk indien de verkoper daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:

- Bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden is de koper ten hoogste 30% van de prijs aan verkoper verschuldigd.

- Bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de koper ten hoogte 50% van de prijs aan verkoper verschuldigd.

- De koper is voorts verplicht de verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

- De koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering van vrijwaart de verkoper ter zake.

- Door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 23: KLACHTENREGELING

1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat, een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 24: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, zittingslocatie Gouda.

3. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de verkoper aan de koper kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de koper kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 

ARTIKEL 25: WIJZIGINGSCLAUSULE

1. Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van koper te wijzigen.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.